Zyrtec «UCB» - Felleskatalogen (2024)


Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, oppløsning 1mg/ml: 1ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 1 mg, flytende sorbitol 70%, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), propylenglykol, hjelpestoffer. Banansmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 10mg: Hver tablett inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Mikstur: Til voksne og barn ≥2 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urtikaria. Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urtikaria.

Reseptfri bruk Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

Dosering

Mikstur

Voksne og ungdom >12 år: 10mg (10 ml, 2 fulle måleskjeer) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5mg (5 ml, 1 full måleskje) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5mg (2,5 ml, 1/2 måleskje) 2 ganger daglig.

Tabletter

Voksne og ungdom >12 år: 10mg (1 tablett) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5mg (1/2 tablett) 2 ganger daglig.

Spesielle pasientgrupper

 • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering for voksne med nedsatt nyrefunksjon:

  Gruppe

  Estimert glomerulær filtrasjonshastighet (eGFR) (ml/minutt)

  Dosering og hyppighet

  Normal nyrefunksjon

  ≥90

  10mg 1 gang daglig

  Lett nedsatt nyrefunksjon

  60-<90

  10mg 1 gang daglig

  Moderat nedsatt nyrefunksjon

  30-<60

  5mg 1 gang daglig

  Alvorlig nedsatt nyrefunksjon

  15-<30 der det ikke kreves dialyse

  5mg 1 gang annenhver dag

  slu*ttstadiet av nyresykdom

  <15 der det kreves dialyse

  Kontraindisert

  Barn: Tablettene bør ikke gis til barn <6 år fordi formuleringen ikke tillater god nok dosetilpasning. En formulering beregnet til barn bør brukes. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon justeres dosen individuelt ut fra renal clearance, alder og kroppsvekt.

Administrering Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass væske. Kan deles i 2 like doser (delestrek). Bør ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, hydroksyzin eller piperazinderivater. Pasienter med nyresykdom i slu*ttstadiet med eGFR (estimert glomerulær filtrasjonshastighet) <15ml​/​minutt.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved faktorer som predisponerer for urinretensjon (f.eks. ryggmargslesjon, prostatahyperplasi), pga. mulig økt risiko. Forsiktighet anbefales ved epilepsi og risiko for kramper. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol eller andre CNS-dempende midler. Preparatet bør ikke gis til barn <2 år. En utvaskingsperiode på 3 dager er nødvendig før allergitesting på hud. Pruritus og​/​eller urtikaria kan oppstå ved seponering, selv om disse symptomene ikke var til stede før behandlingsstart. I enkelte tilfeller kan symptomene være sterke, og gjenopptak av behandling kan være nødvendig. Symptomene bør gå over når behandling gjenopptas. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Sorbitol kan gi mage-tarmubehag og ha en lett lakserende effekt. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Inneholder <1mmol (23mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Pasienter som opplever søvnighet bør avstå fra å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner. De bør ikke overskride anbefalt dose og bør ta hensyn til sin egen respons på legemidlet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData tyder ikke på maternal eller føto‑​/​embryotoksisitet. Forsiktighet bør utvises ved graviditet.

AmmingGår over i morsmelk. En risiko for bivirkninger for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved amming.

FertilitetDyrestudier og begrenset mengde humane data har ikke vist påvirkning av fertilitet.

Bivirkninger

Gå til bivirkningssøk

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger

Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerForvirring, diaré, svimmelhet, fatigue, hodepine, sykdomsfølelse, mydriasis, pruritus, rastløshet, søvnighet, somnolens, stupor, takykardi, tremor, urinretensjon.

BehandlingSymptomatisk eller støttende. Mageskylling kan overveies kort tid etter inntak. Fjernes ikke effektivt ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringPotent og selektiv histamin H1-reseptorantagonist.

VirkningsmekanismeAntiallergisk effekt. Hemmer senfaserekruttering av eosinofile celler i huden og konjunktiva hos atopiske personer som eksponeres for allergener.

AbsorpsjonCmax nås innen 1 ± 0,5 timer. Lineær kinetikk i området 5-60 mg.

ProteinbindingCa. 93%.

FordelingVd: 0,5 liter​/​kg.

HalveringstidHos voksne ca. 10 timer, hos barn 6-12 år ca. 6 timer, hos barn 2-6 år ca. 5 timer, hos små barn 6-24 måneder ca. 3,1 timer. Økt t1/2 ved nedsatt nyre- og leverfunksjon.

Utskillelse2/3 av dosen utskilles uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Holdbarhet etter anbrudd: 3måneder.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Pakninger, priser og refusjon

Zyrtec, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1mg/ml 200ml
036233

Blå resept

118,40 C

Zyrtec, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10mg 7 stk. (blister)
586602

-

* F
21 stk. (blister)
023053

-

* F
30 stk. (blister)
024101

-

* F
100 stk. (blister)
485342

Blå resept

418,30 (trinnpris 74,60) C

Individuell refusjon

Cetirizin
Legemidler: Cetimax tabletter, Cetirizin tabletter, Zyrtec dråper og mikstur og tabletter
Indikasjon: Premedisinering før infusjon med kabazitaksel eller paklitaksel. Premedisinering før infusjon med kabazitaksel eller paklitaksel – ved palliativ behandling i livets slu*ttfase.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

SPC (preparatomtale)

Zyrtec MIKSTUR, oppløsning 1mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Zyrtec TABLETTER, filmdrasjerte 10mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

30.10.2023

Sist endret:07.11.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Zyrtec «UCB» - Felleskatalogen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6119

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.